مشخصات مدیرکل

 23

مهندس محمدرضا خلیلی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

 

تلفن محل کار: 1 - 37667770 (051)

نمابر: 37663336 (051)