سرویس های ارتباطی

 

اطلاعات مربوط به سرویس های ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

سرویس های ارتباطات و فناوری اطلاعات

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

1

تعدادتلفن ثابت منصوبه استان

شماره

2,557,012

2

تعدادتلفن ثابت دایری استان

شماره

2,273,298

3

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

35/27

4

تعدادکاربران اینترنت

کاربر

1,887,192

5

ضریب نفوذ اینترنت

درصد

32/98

6

فیبر نوری(زیربار) استان

کیلومتر

2,559

7

ظرفیت کلی پهنای باند استان

Gbps

240

 

همراه اول

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

1

تعداد خطوط واگذار شده همراه اول(دائمی و اعتباری)

خط

3,938,770

2

تعداد مشترکین فعال همراه اول(دائمی و اعتباری)

مشترک

2,962,547

3

ضریب نفوذ همراه اول

درصد

45/97

4

پوشش جمعیتی

درصد

94/3

5

پوشش جاده های اصلی

کیلومتر

1,809

6

پوشش جاده های فرعی

کیلومتر

3,600

7

پوشش جاده های ریلی

کیلومتر

1,293

 

ایرانسل

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

1

تعداد خطوط واگذار شده ایرانسل(دائمی و اعتباری)

خط

5,498,394

2

تعداد مشترکین فعال ایرانسل(دائمی و اعتباری)

مشترک

2,115,988

3

ضریب نفوذ ایرانسل

درصد

32/83

4

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی

کیلومتر

1991/14

5

پوشش جمعیتی

درصد

83/5

 

رایتل

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

1

تعداد خطوط واگذار شده(دائمی، اعتباری و دیتا)

خط

250,450

2

تعداد مشترکین فعال(دائمی، اعتباری و دیتا)

مشترک

75,135

3

ضریب نفوذ رایتل

درصد

1/17

4

پوشش جمعیتی

درصد

64/95