خدمات عمومی اجباری (USO)

اطلاعات مربوط به USO

 

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

1

تعداد کل روستاهای دارای سکنه استان

روستا

3335

2

تعداد روستاهای دارای ارتباط

روستا

2868

3

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی از محل طرح USO (WLL)

روستا

135

4

تعداد مشترکین WLL روستایی

مشترک

28813

5

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی

روستا

2677

6

 تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از محل طرح USO

روستا

1625