تقسیمات کشوری

تقسیمات کشوری

 

ردیف

عنوان

مقدار

1

تعداد شهرستان

29

2

تعداد بخش

70

3

تعداد دهستان

164

4

تعداد شهر

72