تقسیمات کشوری

تقسیمات کشوری

 

ردیف

عنوان

مقدار

1

تعداد شهرستان

28

2

تعداد بخش

70

3

تعداد دهستان

164

4

تعداد شهر

72