وضعیت خانوار

وضعیت خانوار(جمع کل)

 

ردیف

عنوان

مقدار

1

خانوارهای شهری

1,242,481

2

خانوارهای روستایی

474,671

3

خانوارهای غیر ساکن

210

4

متوسط رشد سالانه جمعیت

1/40 درصد

5

متوسط بعد خانوار

3/5

 *بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390