موقعیت جغرافیایی

 

موقعیت جغرافیایی

مساحت استان

118,851 کیلومترمربع

چند درصد مساحت کشور

7/3

رتبه استان در بین استانهای کشور

5