جمعیت استان

 

جمعیت استان

 

ردیف

عنوان

مقدار

1

جمعیت شهری

4,311,210

2

درصد جمعیت شهری استان

71/92 درصد

3

متوسط رشد سالانه جمعیت شهری

2/49 درصد

4

جمعیت روستایی

1,682,405

5

درصد جمعیت روستایی استان

28/07 درصد

6

متوسط رشد سالانه جمعیت روستایی

1/12- درصد

7

تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع

50 نفر

پس از تهران مقام 17 تراکم نسبی جمعیت را دارا است

 * بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390